Wie zijn wij?

Kral Westen Makelaardij B.V. heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in het kopen, verkopen of verhuren van woningen en het taxeren hiervan. Om onze klanten van een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen voorzien, verwerken wij een verscheidenheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Hoofdstraat 19                                                 Hoogveen 1                                     
9561 JA Ter Apel                                               9501 XK Stadskanaal                                     
T: 0599-581759                                                 T: 0599-614879                                
E: info@kralwesten.nl                                      E: info@kralwesten.nl                   
W: www.kralwesten.nl                                     W: www.kralwesten.nl                               

Waarom deze privacyverklaring?

Kral Westen is verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. Wij willen graag transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor deze verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@kralwesten.nl.

1.Soorten gegevens

 1.  Als u uw woning verkoopt of verhuurt, dan verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
  • Uw naam, adres en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
  • De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan;
  • De omschrijving en kenmerken van de woning, zoals de vraag- of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
  • Foto’s en video’s van de woning;
  • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
  • Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
  • Overige informatie die u aan ons verstrekt.
    
 2. Als u op zoek bent naar een andere woning, dan verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
  • Uw naam, adres en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen;
  • Gegevens over uw huidige woning, zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
  • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
  • Wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens, zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
  • Overige informatie die u aan ons verstrekt.
    
 3. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

2.Doelen van de verwerking van gegevens

 1. Kral Westen Makelaardij gebruikt uw gegevens voor het uitvoeren van de bemiddelingsovereenkomst, die u met ons bent aangegaan. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
  • Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op onze website www.kralwesten.nl f in verkoopbrochures;
  • Om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt);
  • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Kral Westen Makelaardij haar dienstverlening kan verbeteren;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotionele activiteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
    
 2. Kral Westen Makelaardij heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (meldingsnummer: 1149989)

3.Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 1. Wij gebruiken ten minste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
  • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling  tot stand is gekomen of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
  • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
  • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via online of direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

4.Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 1. Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
   
 2. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
   
 3. Onze bewaartermijn(en) zijn:
  • 2 jaar na afhandeling van de transactie;
  • 20 jaar na het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht;
  • 10 jaar na het uitvoeren van de opdracht tot taxatie.

5.Informatie, wijziging en bezwaar

 1. U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
   
 2. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
  • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • De manier  waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • Inzake in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • Beperking van uw persoonsgegevens;
  • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
  • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan en ande4re organisatie op uw verzoek;
  • Overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via telefoonnummer 0599-581759;
  • Vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.
    
 3. Let op! Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6.Beveiliging van uw gegevens

 1. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7.Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
   
 2. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijke van de verleende diensten aan u, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
  • Het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM;
  • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
  • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals Realworks en Funda;
  • Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).
    
 3. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8.Wijzigingen van de privacyverklaring

 1. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Op deze pagina vindt u altijd het meest actuele regelement.

9.Klachten

 1. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Dan kunt u contact opnemen via privacy@kralwesten.nl of telefoonnummer 0599-581759.
   
 2. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik daarvoor hier.