Privacyverklaring Verzekeringen en Hypotheken

Wie zijn wij?

Kral Westen B.V. heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Om onze klanten van een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen voorzien, verwerken wij een verscheidenheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Hoofdstraat 19                                 Hoogveen 1                                       Weerdingerstraat 250        
9561 JA Ter Apel                               9501 XK Stadskanaal                         7811 CL Emmen
T: 0599-581759                                 T: 0599-614879                                   T: 0591-658888
E: informatie@kralwesten.nl          E: informatie@kralwesten.nl           E: informatie@kralwesten.nl
W: www.kralwesten.nl                    W: www.kralwesten.nl                     W: www.kralwesten.nl

Waarom deze privacyverklaring?

Kral Westen is verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. Wij willen graag transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor deze verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@kralwesten.nl.

1.Soorten gegevens

 1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
  • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling;
  • Gegevens met betrekking tot paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of een andere vorm van identificatiebewijs (soms vragen wij om een kopie van een van deze documenten);
  • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
  • Gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
  • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
  • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid (indien noodzakelijk voor correcte uitvoering van onze dienstverlening);
  • Gegevens over eventuele strafrechtelijk feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
  • Gegevens ingediende claims/claimhistorie;
  • Gegevens voor online profilering, zoals ip-adressen en cookies.
    
 2. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, dan doen wij dat uiterst zorgvuldig en met uw toestemming.

 

2.Doelen van de verwerking van gegevens

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:
  • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
  • Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
  • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
  • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotionele activiteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
  • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
    
 2.  Kral Westen heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (meldingsnummer: 1149989)

3.Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 1. Wij gebruiken ten minste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
  • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling  tot stand is gekomen of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
  • De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
  • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via online of direct marketing en/of profilering gericht op marketing.

4.Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 1. Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
   
 2. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
   
 3. Onze bewaartermijn(en) voor polisdossier zijn:
  • 7 jaar na het beëindigen van een motorrijtuigenverzekering;
  • 10 jaar na het beëindigen van een zakelijke brandverzekering;
  • 30 jaar na het beëindigen van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, op basis van loss occurrence;
  • Voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering;

Onze bewaartermijn(en) voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het sluiten van een letselschadedossier;
 • Voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het sluiten van het schadedossier.

5.Informatie, wijziging en bezwaar

 1. U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
   
 2. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
  • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • De manier  waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • Inzake in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • Beperking van uw persoonsgegevens;
  • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
  • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan en andere organisatie op uw verzoek;
  • Overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via telefoonnummer 0599-581759;
  • Vragen over de inhoud van deze privacyverklaring.
    
 3. Let op! Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6.Beveiliging van uw gegevens

 1. Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7.Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
   
 2. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijke van de verleende diensten aan u, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
  • Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) en daarmee samenwerkende partijen (zoals Market Scan) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren. Of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
  • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
  • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze systeembeheerder;
  • Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding, zoals het Fraude Informatie Systeem (Fish) en Stichting Centraal Informatiesysteem (Stichting CIS);
  • Notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).
 3. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8.Wijzigingen van de privacyverklaring

 1. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Op deze pagina vindt u altijd het meest actuele regelement.

9.Klachten

 1. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Dan kunt u contact opnemen via privacy@kralwesten.nl of telefoonnummer 0599-581759.
   
 2. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik daarvoor hier.

Ter Apel, 25 mei 2018